0%

Debian/Ubuntu SSH端口一键修改脚本

修改Linux ssh端口

Linux修改默认ssh端口22,避免被暴力破解密码。

系统要求

Debian 6+ / Ubuntu 14.04 +

安装步骤

一键脚本:

1
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssh_port.sh && chmod +x ssh_port.sh && bash ssh_port.sh

使用root权限运行脚本:

1
2
3
./ssh_port.sh
## 默认为保守修改(推荐)修改完成之后,退出登录,使用新的ssh端口登录,再运行
./ssh_port.sh end ## 删除默认端口

原文链接:https://doub.io/linux-jc11/